اهداف

اهداف شرکت عبارتند از:

  • برند نمودن محصولات

  • ایجاد ارزش برای کارکنان

  • برآورده نمودن نیازمندی های مشتریان و افزایش میزان رضایت آنان

  • توسعه محصول

  • توسعه بازار

شرکت با استفاده از راه کارهای زیر به این اهداف دست خواهد یافت.

  • نوآوری و خلاقیت در محصول جدید

  • تحویل به موقع محصول مطابق تعهدات

  • برآورده ساختن نیازهای انگیزشی کارکنان

  • افزایش مهارت فردی و دانش فنی پرسنل

  • حضور در نمایشگاههای داخلی و خارجی جهت دستیابی به بازارهای جدید

بدیهی است اهداف فوق الذکر در سایه تلاش و همکاری کلیه همکاران محترم و  رشد بالنده علمی وتدبیر گروهی حاصل خواهد شد وفلذا اطمینان داریم که کلیه همکاران با اجرای سیستم مدون شده و بهره گیری از آموزش ها شرکت را در نیل به اهداف یاری خواهند نمود.

اینجانب ضمن اختصاص منابع لازم و با اعتقاد به سیستم مدیریت کیفیت مدون شده ، اثر بخشی را بازنگری و بهبود مداوم آن را سر لوحه کار خود قرار خواهم داد .

ارزش هاي شركت چيني بهداشتي ایساتیس

* تعهد

* صداقت

* مشتری مداری

* شایـستـه سـالاری