تماس با ما

تماس با قسمت های مختلف شرکت
شماره های تماس:
03537272492-03537272493-03537272060
داخلی ها:
دفتر مدیریت: 114
مدیر بازرگانی: 116
مدیریت فروش: 121
کارمندان فروش: 119-120
مدیر مالی:102
مدیر تولید:130
انبار محصولات: 135
ارسال فکس: 03537272491
ایمیل: info@chini-isatis.com
یوزر تلگرام: @isatischini